گلخانه ونلو هلندی

پروژه آقای خسروی

این سازه شیشه‌ای در یک فاز دو هزار و سیصد مترمربعی در حال احداث می‌باشد.