منوی دسته بندی

پنجمین
نـمایشگاه
بـین المللی
آیـــــــفارم

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
دوره برگزاری

پنجمین دوره برگزاری

تاریخ برگزاری

21 الی 24 شهریور 1401

ساعت برگزاری

ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر

محل برگزاری

تهران، نمایشگاه بین المللی آیفارم

نهال رویش در آیفارم

در نمایشگاه آیفارم بسیاری از شرکت‌ها و برندهای معتبر برای ارائه آخـرین دســتاوردهای خود و پیشرفت صنعت کشاورزی حضور دارند. نهال رویش نیز در پنجمین دوره نمایشگاه بین المللی آیفارم برای ارائـه دسـتاوردها و محصولات خود حضور پیدا خواهـد کرد. مـی‌توانید برای بازدید از آخـرین مــحصولات و خــدمات شــرکت نـهال رویش، بـه غـرفه ما در مـحل هـمایش‌های بین المللی آفتاب، نمایشگاه آیفارم مراجعه کنید.

نمایشگاه شهر آفتاب

آیفارم امسال نیز مثل سال‌های گذشته، در محل نمایشگاه‌های بین المللی شهر آفتاب برگزار می‌شود. 

نمایشگاه آیفارم

محصولات و خدمات نهال رویش در آیفارم پنجم

باغ سرپوشیده

باغ سرپوشیده

ساخت گلخانه‌های مکانیزه و صنعتی

کشت عمودی

دستگاه کشت عمودی

محل غرفه نهال رویش در نمایشگاه

سالن A5، غرفه B6

غرفه نهال رویش

شرایط ویژه نمایشگاهی

با حضور در غرفه نهال رویش در نمایشگاه آیفارم، یک کارت ویژه خدمت شما توسط تیم نهال رویش ارائه خواهد شد. 

کارت ویژه نمایشگاه آیفارم
شرکت گلخانه سازی نهال رویش

ساخت گلخانه‌های صنعتی و مکانیزه در سراسر ایران